www.mvsk.ac.th |
 
   
 
 
   
วัตถุประสงค์  
ระเบียบการยืม  
บริการห้องสมุด  
ระเบียบการใช้ห้องสมุด  
อาคารหอสมุดติณสูลานนท์  
สิ่งพิมพ์และวัสดุที่ให้บริการ  
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  
   
   
 
   
 
   
 
   
   
  Links
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
rulelib
หอสมุดติณสูลานนท์
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000    โทรศัพท์ 074-313402    โทรสาร 074-313175
ติดต่อผู้ดูแล mvsklib@gmail.com